Сувун чувудар (жугьури) — Къавкъазда уьмуьр ийизвай ва тат чӀалан жугьури нугъатдал рахазвай халкь. Дуьньяда абурун кьадар тахминан 100 агъзур я.

XIX виш йисалай кьулухъ сувун чувудар Къавкъаздай Израильдиз куьч жез эгечӀнай. Къе абурун чӀехи пай Израильда уьмуьр ийизва.