Шагьэмирова Алуван Гьазретан руш

Шагьэмирова Алуван Гьазретан руш — тӀвар-ван авай лезги шаир.

Шагьэмирова Алуван Гьазретан руш
Дидедиз хьайи чӀав 1937 йисан 8 март(1937-03-08) (87 йис.)

Ам 1937 йисан 8 мартдиз Ахцегь райондин Гъуьгъвезрин хуьре кесиб лежбердин хзанда дидедиз хьана. Буба Гьазрета гатуз хуьре колхозда, хъуьтуьз Азербайжанда кӀвалахдай. Ам кӀвалер эцигдай устӀар тир. Диде Магьа, кӀвалин кайвани, фад кьена, руш чӀехи диде Гуьлназа хвена, чӀехи авуна. 1942 йисуз буба дяведиз фена, анай хтанач. Буба телеф хьайила, рушан 9 йис тир, 2-классда кӀелзавай. Хуьруьн сифтегьан мектебдай ам Луткунрин ирид йисан мектебдиз ракъурна. Анаг ада 1954 йисуз акьалтӀарна. Гьа йисалай Алуван Шагьэмировади «Яру гъед» колхозда кӀвалахна. Аял вахтарилай уьмуьрдин эхирдалдини туькьуьлвилер дадмишнайтӀани, са чӀавузни сабурдайни руьгьдай аватнач, ада лайихлу уьмуьр гьална.

Гьазретан руш Алуван тӀебиатдин патай алакьунар, руьгьдин зурба къуват ганвай кьетӀен шаир тир. Вичин кузвай рикӀяй къвезвай вири туькӀуьрунар адаз хуралай чидай.

Зегьметда къалурай агалкьунрай адаз гзаф фестивалрин, акъажунрин гъалибчидин лишанар ва дипломар ганай. 1997 йисуз адаз «Дагъустандин Республикадин медениятдин лайихлу кардар» лагьай гьуьрметдин тӀварни ганай.

ТуькӀуьрунар

дуьзар хъувун

Алуван Шагьэмировадин гъиликай гьа вахтара ихьтин ктабрин кӀватӀаларни акъатнай: «Вахтунин гьиссер» (1976 йис), «Кимин къванер» (1985 йис), «Къуьлуьн кьилер» «1991 йис), «Тавази рагъ» (1991 йис), «Илгьамдин чешме» (2002 йис), «Хважамжам» (2004 йис), «Гъалибвилин нур» (2005 йис) , «Дидейрин сес» (2009 йис) ва «РикӀин буйругъ» (2010 йис)».

ЭлячӀунар

дуьзар хъувун