Муьгъ — гьар жуьре цин сергьятрин винелай эцигзавай инженервилин затӀ я. Муьгъвер вацӀарилай, вирерилайни маса затӀарилай тухузвайди я. Инсанри абур дегь заманрилай эцигзавайди я.

Кьасумхуьруьн цӀуру муьгъ (1929)

Муьгъвер даяхрикайни кӀанарикай кӀватӀ жезвайди я. Абур цин сергьятдин са къурталай масадал къвезвайди я. Муьгъ металлрикай, ракьунбетондикай, бетондикай, къванцӀикай, эперикайни кӀарасдикай эцигзавайди я.

ЭлячӀунар дуьзар хъувун

Баянар дуьзар хъувун