Биологиядин эволюция (лат. evolutio — «ахъаюн») — чан алай тIебиятдин вилик финифин галаз адан генетикадин туькIуьрун масакIа хьунин, адаптация хьунин, тIебиятда цIийи жуьреяр арадал атунин ва цIуру жуьрейрин кьиникьин процесс.

ЭлячӀунарДуьзар хъувун