Хат — чӀагайвилин затӀ. Гъалунихъ акална, папарин туьтуьна безекар яз гьалдай затӀ. Адет яз, хтар туьтуьнал алукӀзавайди я, амма гъилин цӀумал ва кӀвачерал гьалзавай хтарни авайди я. Хтар гьакӀни муьтквер ттар чӀагурун патал кардик кутазвайди я.

Туьтуьган
Хтар

ТарихДуьзар хъувун

И чӀагайвилин затӀ — виридалай дегь затӀарикай сад я. Фад заманарилай инихъ, инсанри гъалибвилин трофей хьиз, кӀарабрикай, вагьши гьайванрин рекъверикай ва инсандин кьилин кӀарабдикай раснавай хтар туьтуьнал куьрсарзавай.

ЭлячӀунарДуьзар хъувун