КӀокӀов Къазбек Валериян хва

КӀокӀов Къазбек Валериян хва (къабКӀуэкӀуэ Валерэ и къуэ Къазибэн; 1973 йисан 20 июлдиз, Кьведлагьай Лескен, Къабарда-Балкъария АССР-да) — Урусатдин гьукуматдин ва политикадин алахъавайди, 2019-лагьай йисан 3-лагьай октябрдилай гатӀумна Къабарда-Балкъар Республикадин кьил я. 2019-лагьай йисуз ам «Единая Россия» партиядин республикадин хлен секретарвиле хкяна.

КӀокӀов Къазбек Валериян хва
Дидедиз хьайи чӀав 1973 йисан 20 июль(1973-07-20) (50 йис.)
Дидедиз хьайи чка Второй Лескен
Гьукумат Урусат
Пеше политик
Буба Валерий Мухамедович Коков
 Викигьамбарда авай шикилар

Уьмуьрдин рехъ

дуьзар хъувун

Къазбек КӀокӀов Къабарда-Балкъариядин садлагьай президент Валерий КӀокӀован хзанда дидедиз хьана.

Ада «агрономиядин рекьяй алим» пешедай Къабарда-Балкъариядин агромелиорациядин институт акьалтӀарна.

1995-лагьай йисалай гатӀумна — гьалваяр акъудзавай «Налчикский» тӀвар алай заводдин директордин коммерциядин суалрай эвез яз кӀвалахна.

2002-лагьай йисуз — «Каббалкресурсы» ОАО-дин кьилин директор.

2003-лагьай йисалай — 2007-лагьай йисал кьван — ада Налчик шегьердин чкадин Советдин депутат яз кӀвалахна.

2009-лагьай йисан мартдиз ам КъБР-дин парламентдиз депутат яз хкянва.

2010-лагьай йисан 16-лагьай декабрдиз ам КъБР-дин хуьруьн майишатдин министрдин эвезвиле тайинарна.

2013-лагьай йисан апрелдилай 2018-лагьай йисан 26-лагьай сентябрдал кьван — ам Урусатдин Президентдин къенепатан политикадай управлениедин регионал блокдин советник, Кефер патан Къавкъаздин региондин куратор тир.

2018-лагьай йисан 26-лагьай сентябрдиз Къазбек КӀокӀов Къабарда-Балкъариядин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавайди яз тайинарна.

Сифтегьан гьафтеда ада са шумуд къарар кьабулна: КъБР-дин регьбердин аппаратдин са жерге къуллугъэгьлияр кӀвалахалай алудна.

Вичин кӀвалахда КӀокӀова вичин вилик эцигна везифаяр — чкадин бизнесдиз куьмек гуз, инвестицийрин гьава хъсан ийиз, жегьилриз кӀвалах жагъуриз ва абуруз карьера ийиз куьмек гуз. Адан фикирдай, жегьил пеше чидай ксариз куьмек гун лап зурба кар я.

2019-лагьай йисуз 3-лагьай октябрдиз КъБР-дин парламентди Къазбек КӀокӀов республикадин кьил яз тестикьарна.

2020-лагьай йисан 27-лагьай январдилай 21-лагьай декабридал кьван — ам Урусатдин Федерациядин Гьукуматдин Советдин президиумдин член тир.


ЭлячӀунар

дуьзар хъувун