Кеферпатан Къавкъаздин Эмират

Кеферпатан Къавкъаздин Эмират1919 йисалай 1920 йисалди Дагъустандин ва Чечнядин чилерал хьайи Исламдин гьукумат я. Адан эмир — Узун-Гьажи тир. Кьилин шегьер — Ведено хуьр.

Тарих дуьзар хъувун

Сувун республика терг хьайидалай кьулухъ, 1919 йисан май вацран эхирда Ботлих хуьре чӀехи межлис кьиле фенай ва гьа межлисдал кӀватӀ хьанвай жемятди Узун-Гьажи Дагъустандин ва Чечнядин эмир яз хкянай.

1919 йисан 9 сентябрьда дагъустандин ва чечнядин диндаррин иштиракдалди кьиле фейи мешверада Кеферпатан Къавкъаздин Эмират арадал гъуникай хабар ганай ва адан кьил эмир Узун-Гьажи эцигнай.

Эдебият дуьзар хъувун