Гуьлгери вацI (урусГюльгерычай) — СтIал Сулейман ва Мегьарамдхуьруьн районрин ччилерайтIуз авахьзавай вацI.

ГеографияДуьзар хъувун

Чирагъ ва Кьурагь вацIарин сад - садахъ акахьунин нетижада арадал атанва. Самур вацIун ГъвечIи Самур хилез авахьзава. Вилик Гуьлгери вацI Каспий гьуьлуьз авахьзавай, амма 1934 - 1935 - й йисара гьуьлелай 3,5 яргъал, вацIун кьер накьвадин дамбадив атIанвай ва яд ГъвечIи Самурдиз ракъурнавай.

ВацIук акахьзавай маса вацIарДуьзар хъувун

Виридалай чIехи вацIар: Чирагъ вацI ва Кьурагь вацI.

ЗариятДуьзар хъувун

Ресурсы поверхностных вод СССР том 9, Закавказье и Дагестан, вып. 3, Дагестан