Гуьлгери вацӀ (урусГюльгерычай) — СтӀал Сулейман ва Мегьарамдхуьруьн районрин ччилерайтӀуз авахьзавай вацӀ.

География дуьзар хъувун

Чирагъ ва Кьурагь вацӀарин сад - садахъ акахьунин нетижада арадал атанва. Самур вацӀун ГъвечӀи Самур хилез авахьзава. Вилик Гуьлгери вацӀ Каспий гьуьлуьз авахьзавай, амма 1934 - 1935 - й йисара гьуьлелай 3,5 яргъал, вацӀун кьер накьвадин дамбадив атӀанвай ва яд ГъвечӀи Самурдиз ракъурнавай.

ВацӀук акахьзавай маса вацӀар дуьзар хъувун

Виридалай чӀехи вацӀар: Чирагъ вацӀ ва Кьурагь вацӀ.

Зарият дуьзар хъувун

Ресурсы поверхностных вод СССР том 9, Закавказье и Дагестан, вып. 3, Дагестан