Алкьвадар Абдуллагь эфенди

Алкьвадар Абдуллагь эфенди Кьурбаналидин хваЯрагъ Мегьамедан камаллу сухтайрикай сад хьана. Мегьамед Ярагъидихъ галаз ам Аваристандизни акъатна. Муршиддин чешнелу сухтайрикай сад яз, шейхди вичин руш Афсат адаз гъуьлуьз гуналди, Абдуллагь эфендиди вичин баркаллу сихилдин кьил мадни виниз хкажна. Шейх Мегьаммед Ярагъидиз арифдар Гьасан, Гьуьсейн, Мегьамед эфендияр хьтин хтулар, Абдуллагьдиз рухваяр хьана.

Алкьвадар Абдуллагь эфенди

Эдебият дуьзар хъувун