Дубай — Арабрин Садхьанвай Эмиратрин авай виридалайни еке шегьер я, Дубай Эмиратдин кьилин шегьер я. Шегьердихъ Перс гьуьлел порт авайди я. Дуьньядин виридалайни пара алакъаяр авай шегьеррик квайди я. Дубаида дуьньядин виридалайни еке маса гунрин юкьв ава — Dubai MaӀӀ. Дуьньядин виридалайни кьакьан кӀвал — Бурж-Халифа. Дуьньядин виридалайни еке аквариум — Dubai Aquarium.

БаянарДуьзар хъувун